Arbeidstrening

Solhaug har inngått avtale med NAV, og kommunen og skolene om drift av det vi kaller for Meningsfull hverdag. Tiltaket er tilrettelagt for dropout-eleverm, sosialt yrkeshemmede, langtidsledige og personer som mottar sosialstønad, og andre som trenger særlig bistand for å kunne dra nytte av arbeidsrettede tiltak. Deltagerne er i arbeid 3 dager hver uke og det er brukerens livssituasjon som skal være i fokus. For noen vil det å snu døgnet og komme i normal dagsrytme være starten på positiv utvikling og økt livskvalitet. Dette dreier seg om et fleksibelt tilbud, hvor brukermedvirkning, individuell tilpassing og helhetstenkning er sentrale punkter. Deltakerne har mulighet til å påvirke dagens innhold, og for å ta ansvar for egen utvikling. Det legges stor vekt på skreddersøm og den enkeltes behov og muligheter. Fokus på løsninger, ikke begrensninger. I dette perspektivet er livsmestring, motivasjon, selvtillit, bevisstgjøring av ferdigheter og opplevelse av å være til nytte være viktige elementer. For noen i målgruppen er elementære oppgaver som : personlig hygiene, renhold i eget hjem, enkel matlaging og kosthold, sykdomsforebyggende tiltak og økonomiforvaltning viktige tema. I tiltaket legges det vekt på sosialiseringstiltak med felles måltider, gruppeaktiviteter, diskusjoner rundt aktuelle samfunnstema og friluftsopplevelser og man tilrettelegger med relevante oppgaver. Arbeidsoppgavene er tilpasset brukerens interesse / kompetansenivå og samtidig bidra til individuell utvikling og læring. Flere tidligere deltagere har kommet med utsagn som : ” jeg visste ikke at det var så morsomt å snekre” ” jeg har aldri prøvd å lage saus før, men det var jo lett” . Målet er at deltageren oppdager nye potensialer i seg selv , opplever mestring på områder han ikke trodde var mulig og at han skal tro på sin egen framtid. Solhaug er en ypperlig arena for denne aktiviteten. Her finnes alt av utstyr som bidrar til lystbetonte aktiviteter og spennende arbeidsoppdrag. Det bygges og snekres, pusses og males. Noen utvikler sine musikalske ferdigheter, mens andre jobber kreativt med produktutvikling på forskjellige områder. Det handler i stor grad om å tenne en gnist hos mennesker som har blitt pasifisert eller som har mistet troen på seg selv. I dette arbeidet opplever vi stadig at deltagere oppdager nye sider av seg selv. Det legges også vekt på nært samarbeid med sakbehandlere og andre personer som vil være viktig for kursdeltagerens utvikling. Målet er at deltageren gjennom læring og erfaring skal få større forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg det ordinære samfunnstilbud med skole og arbeid. Det er en målsetting at deltagerne skal se nytteverdien av å møte til avtaler, at de opplever mestring og at de opplever å ta aktiv del i egen utvikling. Det er ingen spesielle eksamener eller prøver på kurset, men de kursdeltagerne som ønsker dette vil få tilbud om å gå gjennom et Solhaug-utarbeidet kvalifiseringsprogram som kan føre en kvalifiseringsattest. Denne attesten skal positivt beskrive hvilke ferdigheter kursdeltageren har. Det legges vekt på bruk av voksenpedagogiske metoder i opplæringen og tilpasning av opplæring etter individuelle behov. Tiltakets arbeidsledere er rekrutert både i forhold til pedagogisk kompetanse og personlig egnethet. Noen av brukerne kan ha dårlige erfaringer med tradisjonell teoretisk tilnærming og undervisning. Kurset legger derfor stor vekt på at opplæringen skal skje gjennom praktiskrelaterte samarbeidsprosjekter mellom arbeidsleder og bruker. Læringen skjer mens man jobber. Deltagerne blir hentet og bringt hjem hver kursdag.

Kontakt oss»

Nyheter om