Visjon

nettsidebilde.IMG_2472

Rusfri sone for barn og unge

  • Fokus på risikogrupper og tidlig intervenering
  • Målrettede tiltak etter forskningsbaserte modeller
  • Et senter for kreativitet, kommunikasjon og utfoldelse
  • Ta barn og unges eksistensielle spørsmål på alvor

Vi vil at unge mennesker skal bli sett, hørt og oppmuntret !

Barn og unge uttrykker seg hele tiden. Problemet er bare at vi voksne ikke alltid skjønner hva de sier. I kommunikasjonen med ungdom har vi på Solhaug forsøkt å tenke nytt, og lære kommunikasjonens hemmelighet på andre måter.

Gjennom å legge tilrette for uorganisert sport, dans, drama, skuespill,kunst,mekkeprosjekter,musikk,friluftsliv,skateaktiviteter,
leirprosjekter,dataparty,diskotek m.m åpner vi opp for kommunikasjon på ungdommenes premisser. Et økende antall unge som faller ut av skole og arbeid er et viktig satsningsområde for Solhaug. Gjennom dagtilbudet : meningsfull hverdag for 15 unge hjelp til å komme igang igjen. Gjennom arbeidstrening med fokus på mestringsopplevelser har mange fått tilbake troen på seg selv og følelsen av å være til nytte.

Mange unge slutter å leke allerede før ungdomstiden starter, og mangel på lek,latter, spøk og friluftsaktiviteter fratar barn og unge en av nøkkelmåtene til å utvikle godvilje og kreativitet på.

Utfordringene står i kø når vi nå skal “løfte” Solhaug-tiltaket fra etableringsfase til driftsfase.
Først av alt er vi avhengig av at våre støttepartnere er med oss videre inn i driftsfasen, og dernest er vi opptatt av å utvide tilbudet.

Forebyggende tiltak

Vi har utviklet samarbeid med skolene og  andre som driver forebyggende arbeid, og vi jobber stadig med å finne en felles forståelse i en samlet forebyggingsstrategi.

Forskningen viser at mye av det man i dag kaller forebygging ikke har særlig god forebyggingseffekt. Når man derimot setter forskjellige påvirkningsmodeller i skole og fritid sammen i en felles strategi oppnår man resultater.

Debutalder i forhold til alkohol er et sentralt tema på Solhaug, og vi har en målsetting som sier at ingen barn og unge i vårt nærområde skal behøve å ruse seg.

I vår strategi har vi også satt fokus på risikogrupper i forhold til rusproblemer. Barn med ADHD og atferdsproblemer er en av disse gruppene. Våre tiltak er skreddersydd for å nå spesielt disse barna.

Vi har i tillegg satt oss som mål å heve vår egen kompetanse, foreldrenes, og de som er i kontakt med barn og unge i vårt nærområde.

I samarbeid med Kompetansesenteret for rusfaget og Innherred samkommune arrangerer vi kompetansehevende kurs i forhold til barn i risikosonen, og barn med ADHD.

I vårt forebyggingsarbeid er vi hele tiden opptatt av å gjøre de riktige tingene, og av å gjøre de riktige tingene rett.
I dette perspektivet vil faglig oppdatering og forskning være sentralt. Hånd i hånd med det praktiske rusforebyggingsarbeid.

Samtidig erkjenner vi at det er de enkle og elemntære tingene som fungerer best.
I oppvekstsituasjonen kan det noen ganger skje at man mister opplevelsen av å være elsket og akseptert og resultatet kan bli at man plasserer sin egen identitet i prestasjon og innsats og ikke i hvem man er. I slike tilfeller kan livet oppleves som meningsløst. Man blir apatisk, tilbaketrukket og får en følelse av at ingenting nytter. I alle nyansene av dette problemer finnes det et rop om å bli sett og akseptert.

En effektiv snuopperasjon handler om noe så konkret som fysisk kontakt, oppmuntrende ord, annerkjennelse og formidling av opptimisme og håp. Den meningsfulle berøringen, håndtrykket, det gode blikket, skulderklappen, klemmen, omfavnelsen formidler varme, bekreftelse aksept og god helse.
Når man i tillegg opplever mestring gjennom tilpassede arbeidstreningsprosjekter får man resultater ganske fort.

Rogalandsforskning gjennomførte i 2005 / 06 evaluering av tiltakene på solhaug.
Vi henviser til nettstedet www.forebygging.no

Vil du vite mer om Solhaug kan du ta kontakt.

Det går an å sende en e-mail (adr. finner du på kontakt),
eller du kan stille spørsmål direkte i vår gjestebok.

Solhaug drives av stiftelsen : Solhaug rusforebyggingssenter.

I styret sitter mennesker som kan mye om barn/unge og forebyggingsarbeid.

I tillegg til det frivillige arbeidet har senteret utviklet et populært leirskole konsept. Skolene i hele Trøndelag er aktive brukere.

Leirstedet er godt utrustet med aktivitetsutstyr.

Hold deg orientert gjennom å besøke vår hjemmeside på
www.solhaug.tk Her skjer det stadig utvikling.

Kontakt oss»

Nyheter om