Dagtilbud

Meningsfull Hverdag er et praktisk og sosialt prosjekt. Vi tilbyr et inkluderende og trygt miljø for deg som trenger litt hjelp til å komme i gang, som ønsker arbeidstrening eller rett og slett lengter etter en meningsfull hverdag.nettsidebilde.IMG_0105

Vi vil bidra til at de unge blir sett , hørt og oppmuntret !

Tilbudet er i hovedsak tilpasset den gruppen som trenger litt «lavere terskel» enn det de ordinære arbeidsopptreningsplassene kan tilby.nettsidebilde.IMG_0098
Noen vil kunne videreføres til ordinært arbeidsmarket, mens andre får mulighet til å delta i tiltaket som et permanemt tilbud.
Ta kontakt med oss, eller saksbehandler i din kommune hvis dette er noe for deg.
Kontakt oss!

Tiltaket

Solhaug Forebygging ble etablert etter at en gruppe frivillige kjøpte den nedlagte skolen i Åsenfjord i 2002. Til nå har det vært drevet et omfangsrikt forebyggingsprosjekt med målgruppe barn og unge. Over 250 besøker senteret ukentlig, og mange av brukerne er innenfor det senteret betegner som rissikoutsatte i forhold til rus og kriminalitet.
Prosjektet er gjenstand for evalueringsforskning, og resultatene er så langt svært lovende.
Dette tiltaket fortsetter med full styrke, men etter at senteret overtok prosjektet ” En meningsfull hverdag”, ønsker vi nå å utvide tilbudet for nye målgrupper.

Gjennom prosjektet ”En meningsfull hverdag”, har vi åpnet opp et dagtilbud for de som faller utenfor de tradisjonelle systemene i arbeidsliv og skole. Noen har angst og psykiske problemer, og noe har mistet troen på seg selv etter å ha mislyktes, mens noen trenger litt hjelp til å snu en vanskelig situasjon.

 • Tiltaket er ikke et behandlingstilbud, men ideen er at folk som selv har slitt, skal hjelpe folk som sliter.
 • Gjennom sosialiseringstiltak og praktiske gjøremål, skal vi hjelpe hverandre til økt livsmestring og selvrespekt.
 • Her snakker vi ikke om klienter, men om medmennesker, som alle har noe å bidra med.
 • Tiltaket har en egen vedfabikk, men her kan du også se for deg mange trivelige turer i skogen med svartkjel og vedutstyr.

Produksjon – trivsel

Prosjektet skal ikke være produktorientert, men personorientert.
I dette perspektivet vil det å produsere noe være et nyttig verktøy for selvrespekten, og ikke minst en finansieringskilde av tiltaket.

Ikke alle klarer å se seg selv som vedprodusenter.
Her kommer måltidsfelleskapet inn. Hver dag skal det lages et trivelig middagsmåltid for alle som vil være med. For noen kan det å spise et måltid sammen med noen andre være en akkurat passe ”dagsdose” og for noen er det å få lage maten et perfekt opplegg.
I tilegg starter vi hver dag med en trivelig frokost.

 • Solhaug innehar store muligheter for mangt innenfor dette feltet. Man kan se for seg kunst og kulturaktiviteter, så vel som produksjon av salgbare småvarer og ved.
 • Prosjektet har mottatt oppstartsmidler til investeringer fra EKSTRA- midlene.
 • Mental Helse var søkerorganisasjonen.
 • Tiltaket brukes også av offentlige etater som arbeidtreningsopplegg.
 • ”En meningsfull hverdag” ledes adminsitrativt av daglig leder ved Solhaug og en styringsgruppe på 5 personer som selv har erfaringer som tjener prosjektet.
 • Økonomisk skal prosjektet stå på egne bein, men være underlagt den øvrige drift av Solhaug forebygging, med revisor Reidar Vandvik.
 • Tilbudet gjelder fem dager i uken fra kl. 10-16 ( for noen vil det være tilstrekkelig med 50% / annenhver dag)

Utvikle evner

Regjeringens mål er å gi alle mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfulle liv. Dette innebærer like muligheter til å utvikle seg, også for dem som trenger ekstra hjelp fra fellesskapet. Samfunnsmessige forandringer har fort til endrede forutsetninger og vi må I dag forholde oss til en mer kompleks virkelighet. Høy frekvens av selvmord, tidlig bruk av rusmidler, mobbing og trakassering og økt tilstrømning av mennesker med psykiske problemer til spesialisthelsetjenesten, tyder på at mange har det vanskelig. (Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad )

Kontakt oss»

Nyheter om